คมนาคมและโลจิสติกส์ - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
6 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

คมนาคมและโลจิสติกส์

ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ปี 2564 (2,047 )

ข้อมูลประมาณการปริมาณการเดินทางบนทางหลวง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มีนาคม 2565
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv xlsx
ปริมาณจราจรบนทางหลวง ปี 2564 (4,881 )

ปริมาณจราจรทางถนนจำแนกตามสายทาง และตอนควบคุม ณ จุดสำรวจ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มีนาคม 2565
คมนาคมและโลจิสติกส์
xlsx csv
ปริมาณจราจรบนทางหลวง ปี 2563 (7,708 )

ปริมาณจราจรทางถนนจำแนกตามสายทาง และตอนควบคุม ณ จุดสำรวจ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv xlsx
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ปี 2563 (1,873 )

ข้อมูลประมาณการปริมาณการเดินทางบนทางหลวง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv xlsx
ปริมาณจราจรบนทางหลวง ปี 2562 (4,282 )

ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปี บนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
คมนาคมและโลจิสติกส์
xlsx csv
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ปี 2562 (1,266 )

ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
คมนาคมและโลจิสติกส์
xlsx csv