งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ

งบการเงินย้อนหลัง 10 ปี (2552-2562) (7,358 )

งบการเงินย้อนหลังของ Thai PBS 10 ปี (2552-2562) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนที่ 2 งบรายได้และค่าใช้จ่าย และส่วนที่ 3 งบกระแสเงินสด...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
xlsx url