ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สาธารณสุข
รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด 281 แห่ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2564  
csv