ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
67 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

กลุ่มชุดข้อมูล

แท็ค

รูปแบบ

องค์กร

imgCategory

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ(FGDS) กรมทรัพยากรน้ำ (8,213 )

ชั้นข้อมูลเส้นทางน้ำธรรมชาติ พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำ ฝ้าย พื้นที่รับน้ำท่วม สถานีตรวจวัดในลำน้ำ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
xlsx rar pdf
พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (1,732 )

จำนวนพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและรายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กันยายน 2565
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
xlsx pdf
พื้นที่สวนรุกขชาติ (715 )

จำนวนพื้นที่สวนรุกขชาติ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กันยายน 2565
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf xlsx
ข้อมูลพืชในประเทศไทยเรียงตามวงศ์ (3,263 )

ข้อมูลรายชื่อพรรณไม้ที่พบในประเทศไทย ช่วยให้ทราบข้อมูลของชนิด ชื่อพฤกษศาสตร์และชื่อทางการ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กันยายน 2565
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
csv xlsx html
รายชื่อหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) (489 )

รายชื่อหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 กันยายน 2565
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
xlsx
ขอบเขต 25 ลุ่มน้ำหลัก 254 ลุ่มน้ำสาขา (ยกเลิกปี 2564) (6,368 )

ขอบเขต 25 ลุ่มน้ำหลัก 254 ลุ่มน้ำสาขา (เดิม) มีการปรับปรุงแก้ไขเป็น 22 ลุ่มน้ำหลัก 353 ลุ่มน้ำสาขา ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2565
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
xlsx rar
ข้อมูลเอทานอล (2,063 )

1.รายชื่อโรงงานเอทานอล 2.ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก็สโซฮอล์ และปริมาณการใช้เอทานอล  3.ราคาเอทานอล  4.จำนวนสถานีบริการจำหน่ายน้ำมัน E20และE85 5.ปริมาณการผลิตเอทานอล...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มกราคม 2565
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
xlsx
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (1,093 )

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
xlsx
ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญทางทะเลในรอบปี (ปฏิทินทะเล) (1,357 )

รายชื่อข้อมูลเหตุการณ์สำคัญทางทะเลในรอบปี ประกอบด้วยข้อมูล - รายการเหตุการณ์สำคัญทางทะเล - ชื่อทะเล - สถานที่ - จังหวัด - พิกัดที่ตั้ง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
csv xlsx
ขอบเขตสำรวจและศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ (1,226 )

ข้อมูลแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นเขตสำรวจศึกษาวิจัย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
shp xlsx api
ขอบเขตแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน (1,239 )

ข้อมูลแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
shp xlsx api
ข้อมูลปริมาณการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวและน้ำมันดิบในอ่าวไทย / ปริมาณกักเก็บคงเหลือ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (1,794 )

ข้อมูลการขนถ่ายปิโตรเลียมในอ่าวไทย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
xlsx
ข้อมูลการจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเล ปี 2563 (1,316 )

การจัดหาปิโตรเลียม ปี 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
xlsx
ข้อมูลปริมาณการผลิตปิโตรเลียม (รายเดือน) ปี 2563 (1,182 )

ข้อมูลสถิติรายงาน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
xlsx
ข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียมของประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย ปี 2561 (1,084 )

ข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
xlsx
ข้อมูลค่าภาคหลวงปิโตรเลียม อบต. อบจ. (1,299 )

ข้อมูลการจัดสรรค่าภาคหลวงให้ท้องถิ่น (จัดสรรให้กับ อบต. อบจ.ในพื้นที่ผลิต)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
xlsx
ข้อมูลค่าภาคหลวงปิโตรเลียมเทศบาลตำบล (870 )

ข้อมูลการจัดสรรค่าภาคหลวงให้ท้องถิ่น (จัดสรรให้กับเทศบาลและ อบต.นอกพื้นที่ผลิต)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
xlsx
ข้อมูลราคาปิโตรเลียม ปี 2563 (915 )

ข้อมูลสถิติรายงาน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
xlsx
ข้อมูลการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวง ปี 2563 (608 )

ข้อมูลสถิติรายงาน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
xlsx
ข้อมูลการสำรวจรายเดือน ปี 2563 (894 )

ข้อมูลสถิติรายงาน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
xlsx