การศึกษา - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
66 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

กลุ่มชุดข้อมูล

แท็ค

แสดงเฉพาะ แท็ค ที่เป็นที่นิยม

รูปแบบ

องค์กร

แสดงเฉพาะ องค์กร ที่เป็นที่นิยม
imgCategory

การศึกษา

ห้องเรียน (1,179 )

เป็นข้อมูลจำนวนห้องเรียน สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน จำแนกตามสังกัด

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567
การศึกษา
xlsx csv
ผู้เรียนที่ออกกลางคัน (2,908 )

เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุการออกกลางคัน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567
การศึกษา
xlsx
อัตราส่วนผู้เรียนต่อประชากรวัยเรียน (3,271 )

เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนกับจำนวนประชากรวัยเรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567
การศึกษา
xlsx csv
อัตราส่วนของผู้เรียน จำแนกตามระดับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล และเอกชน (2,042 )

เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราส่วนการเข้ารับการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567
การศึกษา
xlsx csv
นักเรียนพิการ (2,017 )

เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567
การศึกษา
xlsx csv
ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส (2,325 )

เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567
การศึกษา
xlsx csv
อัตราส่วนผู้สอนต่อผู้เรียน (888 )

เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนครูผู้สอนกับจำนวนผู้เรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567
การศึกษา
xlsx csv
จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (3,313 )

จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ข้อมูลของกรมการปกครอง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566
การศึกษา
xlsx csv
รายชื่อสถานศึกษาที่ชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับ (523 )

รายชื่อสถานศึกษาที่ชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับ ประจำปี 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2566
การศึกษา
xlsx csv json
ความต้องการบุคลากรในเขต EEC (799 )

เป็นข้อมูลความต้องการบุคลากรในเขต EEC ปี 2562-2566 ตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายกับกำลังการผลิตปี 2560-2562 ใน จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
การศึกษา
xlsx
กลุ่มประชากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (561 )

เป็นข้อมูลจำนวนและร้อยละของกลุ่มประชากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำแนกตามสังกัด

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
การศึกษา
xlsx
ทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับหลังจากเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (629 )

เป็นข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับหลังจากเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
การศึกษา
xlsx
จำนวนและร้อยละของกลุ่มประชากรนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำแนกตามระดับชั้น (537 )

เป็นข้อมูลจำนวนและร้อยละของกลุ่มประชากรนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำแนกตามระดับชั้น

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
การศึกษา
xlsx
ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 (1,219 )

ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา
xlsx
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ ปีการศึกษา 2564/1 (2,260 )

จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา
xlsx
จำนวนนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2564/1 (567 )

จำนวนนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา
xlsx
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564/1 (636 )

จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา
xlsx
นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ปีการศึกษา 2564/1 (583 )

นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ (นักเรียนติด G) ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา
xlsx
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564/1 (703 )

จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา
xlsx
แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้สื่อเพื่อการติดตามข่าวของคนแต่ละช่วงวัย รอบแรกปี 2562 (5,402 )

วิจัยเชิงปริมาณเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อ 2000 ตัวอย่าง ของประชากรกลุ่ม Gen Z ถึงกลุ่ม Baby Boomers กระจายตัวครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา สถิติทางการ
xlsx docx