การศึกษา - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
6 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

กลุ่มชุดข้อมูล

แท็ค

รูปแบบ

องค์กร

imgCategory

การศึกษา

สถิติทาง ทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มกราคม 2567 (2,324 )

สถิติทาง ทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มกราคม 2567 -จำนวนประชากร -จำนวนบ้าน -จำนวนการตาย -จำนวนการย้ายเข้า -จำนวนการย้ายออก สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนพิสัย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567
การศึกษา การเมืองและการปกครอง งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ สถิติทางการ สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
api
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2565 (965 )

แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565
การศึกษา งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ สังคมและสวัสดิการ
url
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2565 (1,634 )

แผนปฏิบัติราชการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การศึกษา การเมืองและการปกครอง งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม สังคมและสวัสดิการ เมืองและภูมิภาค
url
แผนปฏิบัติราชการงานวิเทศสัมพันธ์และกิจกาอาเซียนประจำปี 2565 (698 )

แผนปฏิบัติราชการงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ประจำปี 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565
การศึกษา งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม สังคมและสวัสดิการ
url
สำรวจเสียงเยาวชนกับสุขภาวะทางเพศ ปี 2562 (2,099 )

ความคิดเห็นเยาวชนอายุ 10 -25 ปี เรื่องสุขภาวะทางเพศโดยความร่วมมือของ สภาเด็กและเยาวชน UNFPA และไทยพีบีเอส เมื่อปี 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา สังคมและสวัสดิการ
csv xlsx
ที่ตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันสังกัดกรุงเทพมหานคร (1,370 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์พัฒนาการศึกษาก่อนปฐมวัย เพื่อจัดการด้านการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา สังคมและสวัสดิการ
shp xml pdf json