การศึกษา - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
11 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

การศึกษา

ห้องเรียน (1,186 )

เป็นข้อมูลจำนวนห้องเรียน สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน จำแนกตามสังกัด

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567
การศึกษา
xlsx csv
อัตราส่วนผู้เรียนต่อประชากรวัยเรียน (3,290 )

เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนกับจำนวนประชากรวัยเรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567
การศึกษา
xlsx csv
อัตราส่วนของผู้เรียน จำแนกตามระดับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล และเอกชน (2,049 )

เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราส่วนการเข้ารับการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567
การศึกษา
xlsx csv
นักเรียนพิการ (2,030 )

เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567
การศึกษา
xlsx csv
ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส (2,334 )

เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567
การศึกษา
xlsx csv
อัตราส่วนผู้สอนต่อผู้เรียน (894 )

เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนครูผู้สอนกับจำนวนผู้เรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567
การศึกษา
xlsx csv
จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (3,319 )

จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ข้อมูลของกรมการปกครอง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566
การศึกษา
xlsx csv
รายชื่อสถานศึกษาที่ชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับ (528 )

รายชื่อสถานศึกษาที่ชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับ ประจำปี 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2566
การศึกษา
xlsx csv json
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (1,081 )

จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา
csv xlsx
จำนวนนักเรียน แยกชั้นเพศ รายโรง ภาคเรียน 1/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (1,138 )

จำนวนนักเรียน แยกชั้นเพศ รายโรง ภาคเรียน 1/2563 ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดเก็บ 10 กรกฏาคม 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา
csv xlsx
สำรวจเสียงเยาวชนกับสุขภาวะทางเพศ ปี 2562 (2,099 )

ความคิดเห็นเยาวชนอายุ 10 -25 ปี เรื่องสุขภาวะทางเพศโดยความร่วมมือของ สภาเด็กและเยาวชน UNFPA และไทยพีบีเอส เมื่อปี 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา สังคมและสวัสดิการ
csv xlsx