ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv xlsx
แจ้งประกอบการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนสิงหาคม 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
สถิติร้องเรียนจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2556 - รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2555 - สิงหาคม 2556)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xlsx csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101, 105 และ 106 เดือนพฤษภาคม 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
จำนวนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - Denomination - Circulation Coin Production - Coins in Circulation  
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
แจ้งประกอบการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มีนาคม 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามภาค และจังหวัด                                 ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls csv xlsx
โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ เดือนตุลาคม พ.ศ.2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสะสม (เปิดดำเนินการ) ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2532 ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประจำเดือน ตุลาคม 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101, 105 และ 106 เดือนกันยายน 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101, 105 และ 106 เดือนสิงหาคม 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
สีการใช้ประโยชน์อาคารในแผนที่การใช้อาคารมาตราส่วน 1:4000
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xlsx
จำนวนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปีงบประมาณ  2558 - Denorsination - coins circulating in  economy - receive back
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
pdf
สรุปจำนวนการรับร้องเรียนของประชาชน จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ของปีงบประมาณ 2558 - รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
pdf
เป็นข้อมูลในการประเมินความพร้อมในการให้ความช่วยแหลือด้านการเงิน การสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ รวมไปถึงการควบคุมสุขอนามัยในโรงฆ่าสัตว์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls csv
รายชื่อธุรกิจที่ได้รับประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นของจังหวัด ประจำปี 2556 ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ -ลำดับจังหวัด -จังหวัด -ลำดับที่ -ชื่อนิติบุคคล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv xls
มูลค่าเหรียญกษาปณ์ที่ผลิตออกใช้และเหรียญกษาปณ์ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ - Denorsination - Circulation Coin Production - Coins in Circulation
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
ข้อมูลปริมาณรายการธุรกรรมการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ (e-Payment) ทีผู้ให้บริการที่เป็ นสถาบันการเงิน (Bank) และมิใช่สถาบันการเงิน (Nonbank)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv xls pdf