ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาความตกลง FTA ทุกเวทีของไทยอย่างสั้นๆ  ประกอบด้วย  ชื่อความตกลง  ประเทศสมาชิก  วันที่ลงนาม  วันที่มีผลบังคับใช้  และสถานะ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls csv
โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-กรกฏาคม) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2559-2561 (มกราคม-กรกฎาคม)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls csv docx
รับคืนเหรียญกษาปณ์  ปีงบประมาณ  2558 ประกอบด้วย -  Denomination  - October -November -December -January -February -March...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
มูลค่าธุรกรรมการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ที่ผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน(Bank) และมิใช่สถาบัน การเงิน(Non-bank)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv xls pdf
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2558-2561 (มกราคม-มีนาคม) และ มูลค่าการค้าชายแดน(รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2558-2561 (มกราคม-มีนาคม)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls csv xlsx docx
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2558-2561 (มกราคม-กุมภาพันธ์) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2558-2561 (มกราคม-กุมภาพันธ์)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls csv docx
โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ เดือนธันวาคม พ.ศ.2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv xlsx
แจ้งประกอบการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนสิงหาคม 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
สถิติร้องเรียนจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2556 - รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2555 - สิงหาคม 2556)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xlsx csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101, 105 และ 106 เดือนพฤษภาคม 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
จำนวนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - Denomination - Circulation Coin Production - Coins in Circulation  
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
แจ้งประกอบการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มีนาคม 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามภาค และจังหวัด                                 ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls csv xlsx
โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ เดือนตุลาคม พ.ศ.2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสะสม (เปิดดำเนินการ) ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2532 ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประจำเดือน ตุลาคม 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101, 105 และ 106 เดือนกันยายน 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101, 105 และ 106 เดือนสิงหาคม 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv
สีการใช้ประโยชน์อาคารในแผนที่การใช้อาคารมาตราส่วน 1:4000
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xlsx