เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม

จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2555-2566 (18,952 )

สถิติจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) โดยสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจแและขนาดของธุรกิจ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2567
สถิติทางการ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
xlsx csv url rdf
จำนวนการจ้างงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (1,306 )

สถิติจำนวนการจ้างงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) โดยสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจและขนาดของธุรกิจ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มิถุนายน 2567
สถิติทางการ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
xlsx csv url