ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : เกษตรกรรม
ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว  (GAP : Good Agricultural Practice แปลว่าเกษตรที่ดีและเหมาะสม)  
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv xlsx