ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สังคมและสวัสดิการ
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน จำแนกตามภาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
อัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ ทั่วราชอาณาจักร             เป็นข้อมูลจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2563  
csv xls xlsx
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน พ.ศ. 2541 - 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2563  
xls csv xlsx
จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เพศ เป็นรายไตรมาส ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 - 2558 จำแนกตาม  ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ได้แก่ ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls xlsx csv
ส่วนแบ่งรายได้ประจำของครัวเรือน โดยการจำแนกครัวเรือนเป็น 5 กลุ่ม รายภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv