เกษตรกรรม - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
7 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

เกษตรกรรม

งบประมาณที่ใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง (596 )

งบประมาณที่ใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เกษตรกรรม
xlsx
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร (1,139 )

จำนวนโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เกษตรกรรม
xlsx
มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้งของอ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (590 )

ประมาณการมูลค่าความเสียหายทางการเกษตรจากภัยแล้งของอ้อย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เกษตรกรรม
xlsx
มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้งของสับปะรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (354 )

ประมาณการมูลค่าความเสียหายทางการเกษตรจากภัยแล้งของสับปะรด

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เกษตรกรรม
xlsx
มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้งของมันสำปะหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (495 )

ประมาณการมูลค่าความเสียหายทางการเกษตรจากภัยแล้งของมันสำปะหลัง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เกษตรกรรม
xlsx
มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้งของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (463 )

ประมาณการมูลค่าความเสียหายทางการเกษตรจากภัยแล้งของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เกษตรกรรม
xlsx
มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้งของข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (678 )

ประมาณการมูลค่าความเสียหายทางการเกษตรจากภัยแล้งของข้าว

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เกษตรกรรม
xlsx