เกษตรกรรม - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
7 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

เกษตรกรรม

ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร ที่สำคัญ (4,072 )

รายการข้อมูล เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนต้น) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (เนื้อที่เก็บเกี่ยว) และผลผลิต ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัด ถึงปี 2562 รายการสินค้า...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เกษตรกรรม
xlsx csv url pdf
ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวนาปรัง (ผลผลิต) ปี 2561 (686 )

ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปรัง ปี 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เกษตรกรรม
url xlsx
ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวนาปี (ผลผลิต) ปี 2561 (1,383 )

ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปี ปี 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เกษตรกรรม
json xlsx url
ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวนาปี (ผลผลิต) ปี 2560 (457 )

ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปี ปี 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เกษตรกรรม
json xlsx url
ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวนาปี (ผลผลิต) ปี 2559 (430 )

ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปี ปี 2559

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เกษตรกรรม
json url xlsx
ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวนาปี (ผลผลิต) ปี 2558 (620 )

ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปี ปี 2558

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เกษตรกรรม
json xlsx url
ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวนาปี (ผลผลิต) ปี 2557 (390 )

ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปี ปี 2557

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เกษตรกรรม
json xlsx url