ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : เมืองและภูมิภาค
สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 กันยายน 2563  
url