ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนธันวาคม 2561
3 มกราคม 2562  
csv xlsx
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 เดือนสิงหาคม 2561
29 สิงหาคม 2561  
xlsx csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 เดือนตุลาคม 2561
2 พฤศจิกายน 2561  
xlsx csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 เดือนกันยายน 2561
3 ตุลาคม 2561  
xlsx csv
โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสะสม (เปิดดำเนินการ) ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ในเขต กทม. ข้อมูลเดือน พฤษภาคม 2559
2 มิถุนายน 2559  
csv xlsx
สถิติมูลค่าการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 10 รายการ ได้แก่่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ปุยนุ่น ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว แป้งมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และปลาป่น
18 กรกฎาคม 2561  
xlsx csv
สถิติการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 10 รายการ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ปุยนุ่น ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว แป้งมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และปลาป่น
18 กรกฎาคม 2561  
xlsx csv
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-สิงหาคม) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2559-2561 (มกราคม-สิงหาคม)
15 มกราคม 2562  
csv xlsx docx xls
สถิติการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 10 รายการ  ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ปุยนุ่น ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว แป้งมันสำปะหลัง ผลิดภัณฑ์มันสำปะหลัง และปลาป่น
16 กรกฎาคม 2561  
xlsx csv
รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผยใน WebSite ธนาคารออมสิน
24 มิถุนายน 2559  
xlsx csv
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2558-2561 (มกราคม-มีนาคม) และ มูลค่าการค้าชายแดน(รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2558-2561 (มกราคม-มีนาคม)
7 มกราคม 2562  
xls csv xlsx docx
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
7 มีนาคม 2562  
csv xlsx
สถิติร้องเรียนจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2556 - รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2555 - สิงหาคม 2556)
14 ตุลาคม 2558  
xlsx csv
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามภาค และจังหวัด                                 ...
6 ตุลาคม 2558  
xls csv xlsx
สีการใช้ประโยชน์อาคารในแผนที่การใช้อาคารมาตราส่วน 1:4000
28 กันยายน 2558  
xlsx
สถิติการส่งออกสินค้ามาตรฐาน เดือนมกราคม ปี 2561
16 กรกฎาคม 2561  
csv xlsx
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับคู่ค้าสำคัญและกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลในตารางประกอบด้วย การค้า การส่งออก การนำเข้าระหว่างไทยกับคู่ค้าสำคัญ 50 อันดับแรก รวมทั้ง อาเซียน...
10 มิถุนายน 2559  
xlsx csv
ข้อมูลรายชื่อเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่
11 มกราคม 2562  
xlsx