ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามภาคและจังหวัด    เป็นข้อมูลจากการสำรวจภภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ครัวเรือน  ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2563  
csv xls xlsx
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามภาค และจังหวัด                                 ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls csv xlsx