กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และมีผลปฏิบัติราชการด้านคดีประจำปี 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls