ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : การศึกษา
หน่วย : Percent ที่มา : The ASEAN Secretariat หมายเหตุ : http://www.aseanstats.org/
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv