Text Size | A   A   A
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
15 datasets found
Order by :
ที่ตั้งของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สถานที่ตั้ง (ละติจูด,ลองจิจูด) ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
Last update dataset : March 24, 2021  
xlsx api
สถานที่ตั้งของสำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่,หมู่ที่,ถนน,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์,ละติจูด,ลองจิจูด
Last update dataset : March 24, 2021  
xlsx api
เว็บไซต์ (Website) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Last update dataset : March 23, 2021  
xlsx api
ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Last update dataset : March 23, 2021  
xlsx api
รหัส อปท. ตามมาตรฐานเขตการปกครองของไทย/อ้างอิงสำหรับลงทะเบียนอบรมของกรม
Last update dataset : March 23, 2021  
xlsx api
เป็นข้อมูลในการวางแผน กำหนดนโยบาย หรือประสานขอรับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย
Last update dataset : February 5, 2020  
xlsx xls csv
เป็นข้อมูลในการวางแผนหรือกำหนดข้อบัญญัติ   ในการจัดบริการสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ ห้องสมุดประชาชน ลานกีฬา สนามกีฬา
Last update dataset : February 5, 2020  
xls csv xlsx
เป็นข้อมูลในการวางแผนหรือกำหนดข้อบัญญัติ   ในการจัดบริการสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ ห้องสมุดประชาชน ลานกีฬา สนามกีฬา
Last update dataset : January 2, 2020  
xls csv
เป็นข้อมูลในการวางแผน กำหนดนโยบาย หรือประสานขอรับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย
Last update dataset : January 2, 2020  
xls csv
เป็นข้อมูลในการประเมินความพร้อมในการให้ความช่วยแหลือด้านการเงิน การสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ รวมไปถึงการควบคุมสุขอนามัยในโรงฆ่าสัตว์
Last update dataset : January 2, 2020  
xls csv
เป็นข้อมูลในการวางแผน หรือกำหนดนโยบายในการควบคุม แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
Last update dataset : January 2, 2020  
xls csv
สรุปข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
Last update dataset : January 2, 2020  
xls csv
เป็นข้อมูลในการประเมินความพร้อมในการให้ความช่วยแหลือด้านการเงิน การสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ รวมไปถึงการควบคุมสุขอนามัยในโรงฆ่าสัตว์
Last update dataset : January 2, 2020  
xls csv
เป็นข้อมูลในการวางแผน หรือกำหนดนโยบายในการควบคุม แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
Last update dataset : January 2, 2020  
xls csv
เป็นข้อมูลในการวางแผนหรือกำหนดข้อบัญญัติ ในการพัฒนา ซ่อมแซมถนน แหล่งน้ำ และการติดตั้งไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xls