กรมบัญชีกลาง - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมบัญชีกลาง
ส่วนกลาง:ระดับกรม
104 datasets found
Order by :
กอ.รมน.จังหวัดเลย เสริมสร้างความมั่นคงเสริม สร้างปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง เมื่อวันที่ 21 ก.ค.66 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์ขิงนิยม บ.ห้วยมุ่น ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย...
Last update dataset : July 22, 2023  
api
มันเป็นระบบเปิดรับสมัค ผู้บริหารครับ มี รับ นิติบุคคล...
Last update dataset : July 21, 2023  
api
ประกาศ 📢📢 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ติดตั้งใช้งานบริเวณในเขตเทศบาลเมืองเลย ระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม 2566 หมายเหตุ สามารถตรวจสอบ...
Last update dataset : July 20, 2023  
api
โครงการของการไฟฟ้า เดือนมกราคม2566ถึงเมษายน2566โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2566 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม 2566)...
Last update dataset : July 19, 2023  
api
ข้อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย หมายถึง ข้อมูลรวมของ อำเภอเมืองเลย , อำเภอนาด้วง, อำเภอท่าลี่, อำเภอภูเรือ ข้อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังสะพุง หมายถึง...
Last update dataset : July 19, 2023  
api
ถ้าเราเป็นรัฐวิสาหกิจแท้ คือนอกเครื่องแบบเช่น รัฐวิสาหกิจประมวลรัฐวิสาหกิจกฎหมาย หรือรัฐวิสาหกิจอธิบดีกำหนด แต่ได้มาปฎิบัติที่หน่วยงานต่างๆเช่นการไฟฟ้า...
Last update dataset : July 18, 2023  
pdf api
ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอเมืองเลยมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเชียงคานและอำเภอปากชม ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนาด้วง ทิศใต้...
Last update dataset : July 18, 2023  
api
การดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการเพื่อป้องกันและระงับเหตุ กรณีผู้ป่วยทางจิตที่เกิดจากการเสพยาเสพติดก่อเหตุรุนแรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 123 วัน)
Last update dataset : July 17, 2023  
api
เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลในการทำงาน เช่น เทคนิคการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำในการจัดรูปแบบข้อความหรือจัดการงานเอกสารด้วยความสะดวกรวดเร็ว...
Last update dataset : July 16, 2023  
api
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนธันวาคม 2557
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement) 1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: CGDCONTRACT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING...
Last update dataset : October 31, 2021  
api
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จำแนกตามภาค
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
Employment-to-population ratio
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนตุลาคม 2560
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ครึ่งเดือนหน้า)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกันยายน 2561 (ครึ่งเดือนหน้า)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx