กรมชลประทาน - Organizations - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by

กรมชลประทาน

ส่วนกลาง:ระดับกรม
พื้นที่โครงการชลประทาน (1,509 )

ข้อมูลพื้นที่โครงการชลประทาน (project area) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) หมายถึง พื้นที่โครงการชลประทานทั้งหมด ได้แก่ พื้นที่ที่สามารถส่งน้ำได้...

Last update dataset : May 21, 2024
เกษตรกรรม
api