Text Size | A   A   A
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
76 datasets found
Order by :
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำแนกตาม สถาบัน คณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
Last update dataset : January 5, 2022  
xlsx csv api
แหล่งรวบรวมบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC)...
Last update dataset : December 2, 2021  
csv json
จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระยะเวลาในการหางานทำ โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...
Last update dataset : December 2, 2021  
xlsx csv api
จำนวนบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการจำแนกตามชื่อสถาบัน ประเภทสถาบัน และระดับการศึกษาสูงสุด โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง...
Last update dataset : December 2, 2021  
xlsx csv api
สาขาวิชาใน SCIUS-FORUM
Last update dataset : December 2, 2021  
xlsx json
แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบ Infographic ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center :...
Last update dataset : December 2, 2021  
csv json
รายชื่อโรงเรียนสาธิต จำแนกตามจังหวัด โดยสรุปจากข้อมูลที่โรงเรียนจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
Last update dataset : December 2, 2021  
xlsx csv api
จำนวนบุคลากรโรงเรียนสาธิตทั้งหมดจำแนกตามชื่อสถาบัน ประเภทบุคลากร และเพศ โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่โรงเรียนสาธิตจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย...
Last update dataset : December 2, 2021  
xlsx csv api
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาพิการ จำแนกตาม ระดับการศึกษา และชื่อมหาวิทยาลัย
Last update dataset : December 2, 2021  
xlsx csv api
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ที่เป็นต่างชาติ จำแนกตาม ประเทศของนักศึกษา และชื่อมหาวิทยาลัย
Last update dataset : December 2, 2021  
xlsx csv api
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม ชั้นเรียน และ เพศ
Last update dataset : December 2, 2021  
xlsx csv api
ข้อมูลรายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา
Last update dataset : December 2, 2021  
xlsx csv api
จำนวนบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนจำแนกตามตำแหน่งบริหาร ชื่อสถาบัน ประเภทสถาบัน และระดับการศึกษาสูงสุด โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง...
Last update dataset : December 2, 2021  
xlsx csv api
ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 10กลุ่ม (ISCED GROUP) ระดับการศึกษา และชื่อสถาบันอุดมศึกษา
Last update dataset : December 2, 2021  
xlsx csv api
จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำปีการศึกษา 2562 จำแนกตามเพศ โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
Last update dataset : December 2, 2021  
xlsx csv api
จำนวนบุคลากรที่ทำหน้าที่สอนของโรงเรียนสาธิตทั้งหมดจำแนกตามชื่อสถาบัน ประเภทบุคลากร และเพศ โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่โรงเรียนสาธิตจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา...
Last update dataset : December 2, 2021  
xlsx csv api
ข้อมูลนักวิจัย
Last update dataset : December 2, 2021  
xlsx json
รายการชุดข้อมูล Open Data ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จัดทำ Metadata ตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด
Last update dataset : December 2, 2021  
xlsx csv api
จำนวนบุคลากรที่ทำหน้าที่สนับสนุนของโรงเรียนสาธิตทั้งหมดจำแนกตามชื่อสถาบัน ประเภทบุคลากร และเพศ โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่โรงเรียนสาธิตจัดส่งมายัง...
Last update dataset : December 2, 2021  
xlsx csv api
จำนวนบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการจำแนกตามชื่อสถาบัน ประเภทสถาบัน และระดับการศึกษาสูงสุด โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง...
Last update dataset : December 2, 2021  
xlsx csv api