Text Size | A   A   A
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หน่วยงานระดับกรม
11 datasets found
Order by :
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสยาเสพติด เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านการข่าวยาเสพติด และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนหรือต้องการแจ้งข่าวสารยาเสพติด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
ชนิดของยาเสพติด หมายถึง ยาเสพติดให้โทษตาม พรบ.
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
การจับกุม หมายถึง การจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
ข้อมูลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
ข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
ข้อมูลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คาดการณ์ความรุนแรงและแนวโน้มของการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด ในมิติเชิงพื้นที่...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์แต่ละปี
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558 ตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2558...
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xlsx
ข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สิน ปี 2559
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xlsx xls
ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - เดือนกันยายน 2559 ตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2559...
Last update dataset : January 2, 2020  
xlsx csv