Text Size | A   A   A
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วยงานระดับกรม
924 datasets found
Order by :
ตำแหน่งที่มีการติดตั้งระบบ CCTV ที่ใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ
Last update dataset : June 28, 2022  
csv xml
ข้อมูลสรุปผลการตรวจอุตุนิยมวิทยาอุทกรายวัน ที่ได้จากผลการตรวจอุตุนิยมวิทยาอุทกราย 3 ชั่วโมงทั้ง 8 เวลา (01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 น.)
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx url
รายชื่อบริษัทที่ส่งออกวัตถุอันตรายทางการเกษตร
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx api
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายรายประเภท
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx api
ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรม และเศรษฐกิจพอเพียง
Last update dataset : June 28, 2022  
csv
ข้อมูลสินค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์จะมีการใช้งานอยู่ 2 ประเภทเป็นหลักได้แก่ข้อมูลสินค้าตามโครงสร้างกระทรวงพาณิชย์หรือคอมโค๊ด (Com Code)...
Last update dataset : June 28, 2022  
api xlsx
พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม คือ พื้นที่ที่ได้จากแบบจำลองการวิเคราะห์บนพื้นฐานของหลักการทางสถิติ เรียกว่า แบบจำลองการเตือนภัยแผ่นดินถล่มโดยอาศัยค่าน้ำฝนสะสม (AP_Model,...
Last update dataset : June 28, 2022  
csv word
ปริมาณการนำเข้าส่งออกปาล์มน้ำมัน ปี ตั้งแต่ปี 2561
Last update dataset : June 28, 2022  
csv xlsx
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำแนกตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน รายจังหวัด รายปี เริ่ม พ.ศ. 2559
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx csv
ข้อมูลสถิติการอนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนหมุนเวียนฯ ให้เกษตรกรและผู้ยากจน จำแนกรายจังหวัด
Last update dataset : June 28, 2022  
xls xlsx
"1) ข้อมูลสถิติผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมรายปี ได้จากการการสำรวจ จัดเก็บ ติดตามแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายปี (ร.ง.9) โดยผู้ประกอบการกรอกข้อมูลส่งภายในเดือนเมษายน...
Last update dataset : June 28, 2022  
csv
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงอุทกภัย จากผลการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ
Last update dataset : June 28, 2022  
url rar csv pdf
ระบบฐานข้อมูลของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed : e-GS) (มกษ.4406) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx pdf
ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรม และเศรษฐกิจพอเพียง
Last update dataset : June 28, 2022  
csv
ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง (Inventory Ratio Index) วัดการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนระหว่างปริมาณสินค้าสำเร็จรูปคงคลังกับปริมาณการส่งสินค้า...
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx
การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลองบรรยากาศ
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx url
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx
ข้อมูลจุดติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยจังหวัด
Last update dataset : June 28, 2022  
xls
ข้อมูลผลประกอบการจากการดำเนินงานของสหกรณ์
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx
ปริมาณฝนคาดการณ์ 6 เดือนล่วงหน้า รายจังหวัดทั่วประเทศ โดยอาศัยวิธีการ Machine Learning ของข้อมูลดัชนีสมุทรศาสตร์ และ ดัชนีภูมิอากาศ ต่างๆ
Last update dataset : June 28, 2022  
csv