สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
ส่วนภูมิภาค
30 datasets found
Order by :
จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ
Last update dataset : March 26, 2024  
pdf csv xls
จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ
Last update dataset : March 26, 2024  
pdf csv xls
เป็นคู่มืออธิบายขั้นตอน/วิธีการในการเข้าใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ผ่านทาง Web Application ปรับปรุง URL :...
Last update dataset : March 26, 2024  
doc
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
Last update dataset : March 18, 2024  
url
แผนการตรวจสอบโครงการด้าน บัญชี การดำเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติงาน การบริหาร
Last update dataset : March 7, 2024  
pdf
กิจกรรมต่าง ๆ เทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ พระราชกรณียกิจแก่ประชาชน...
Last update dataset : March 5, 2024  
xls
เอกสารโครงการซึ่งจังหวัดจัดทำขึ้นเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ...
Last update dataset : September 14, 2023  
url
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
Last update dataset : September 14, 2023  
url
จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด...
Last update dataset : September 5, 2023  
pdf
เป็นคู่มืออธิบายขั้นตอน/วิธีการในการเข้าใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ผ่านทาง Line Official Account (Line OA)
Last update dataset : July 25, 2023  
pdf
แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ใช้เท่าใด
Last update dataset : June 12, 2023  
pdf
แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT แผนงานโครงการของจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
Last update dataset : March 31, 2023  
html
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
Last update dataset : March 30, 2023  
pdf
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...
Last update dataset : October 10, 2022  
docx pdf
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
Last update dataset : October 10, 2022  
pdf doc
ปฏิทินการจัดงานพิธีและวันสำคัญประจำปี จังหวัดนครสวรรค์
Last update dataset : October 10, 2022  
pdf
วัตถุประสงค์ ขอบเขต การดำเนินงาน ตรวจสอบโครงการในจังหวัดนครสวรรค์
Last update dataset : October 10, 2022  
pdf
จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนับรายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 จำแนกกิจกรรมรายตำบล...
Last update dataset : March 31, 2022  
xls
จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนับรายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 จำแนกกิจกรรมรายตำบล...
Last update dataset : March 31, 2022  
xls
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
Last update dataset : March 31, 2022  
xls