Text Size | A   A   A
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
1 dataset found
Order by :
ผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีของแต่ละปีโดยจำแนกเพศ กลุ่มอายุ และตามตำแหน่งอวัยวะที่เป็นโรค
Last update dataset : September 21, 2022  
xlsx