การทางพิเศษแห่งประเทศไทย - Organizations - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ส่วนกลาง:ระดับกรม
สถิติปริมาณจราจรจำแนกตามด่าน (1,657 )

สรุปข้อมูลปริมาณจราจรจำแนกตามด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษ และปีงบประมาณ

Last update dataset : August 10, 2022
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv api