สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) - Organizations - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ส่วนกลาง:ระดับกรม
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานเพื่อรับและส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน (4,279 )

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ข้อเสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...

Last update dataset : March 28, 2023
url api xlsx
ข้อมูลประวัติคุณภาพอากาศย้อนหลัง 52 สัปดาห์ของไทยและต่างประเทศ (1,314 )

ข้อมูลประวัติคุณภาพอากาศย้อนหลัง 52 สัปดาห์ของไทยและต่างประเทศ จากเว็บไซต์ https://aqicn.org/api/

Last update dataset : October 31, 2021
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
api url