สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
หน่วยงานระดับกรม
64 datasets found
Order by :
จำนวนการตายเด็กต่ำกว่า 1 ปี ต่อเกิดมีชีพต่อ 1,000 คน เพศชาย (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
Last update dataset : February 21, 2020  
csv
อันดับของการขอใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : February 21, 2020  
csv
จังหวัด
Last update dataset : February 14, 2020  
Direct Equity Investment Abroad by Country
Last update dataset : February 6, 2020