สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) - Organizations - Open Government Data of Thailand
11 datasets
Order by

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ส่วนกลาง:ระดับกรม
ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (1,383 )

1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: CGDCONTRACT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2.ข้อมูลการใช้งาน...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
api
ข้อมูลโครงการที่ได้รับงบประมาณและผลการเบิกจ่าย (1,661 )

1.รหัสบริการ: BBGFSUMMARY ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลงบประมาณและการเบิกจ่าย 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type: REST/JSON , Method: GET คู่มือ...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
api
รายชื่อหน่วยงานระดับกระทรวง (1,439 )

1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: BBMINISTRY ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อหน่วยงานระดับกระทรวงเจ้าของโครงการที่ได้รับงบประมาณ 2.ข้อมูลการใช้งาน...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
api
ข้อมูลรายได้ท้องถิ่น (1,322 )

1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: DLAINCOME ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลรายได้ท้องถิ่น 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type: REST/JSON Method: GET คู่มือ...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
api
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (953 )

1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: DLATYPE ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type: REST/JSON , Method:...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
api
รายชื่อจังหวัด (6,206 )

1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: BBGFMISPROVINCE ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อจังหวัด สำหรับค้นหาโครงการที่ได้รับงบประมาณ จากจังหวัดที่ได้รับงบประมาณ...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
api
ข้อมูลผลสรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (798 )

1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: SUMMARYCGDCONTRACT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2.ข้อมูลการใช้งาน...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
api
รายชื่อหน่วยจัดซื้อ (697 )

1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: EGPDEPARTMENT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อหน่วยงานสำหรับข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type:...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
api
รายชื่อหน่วยจัดซื้อย่อย (859 )

1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: EGPSUBDEPARTMENT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อหน่วยงานย่อยสำหรับข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ข้อมูลการใช้งาน...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
api
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 (685 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ทั้งปี

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv
รายชื่อหน่วยงานระดับกรม (1,504 )

1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: BBAGC ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด:รายชื่อหน่วยงานระดับกรม เจ้าของโครงการที่ได้รับงบประมาณ 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type:...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
api