Text Size | A   A   A
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
15 datasets found
Order by :
1.รหัสบริการ: BBGFSUMMARY ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลงบประมาณและการเบิกจ่าย 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type: REST/JSON , Method: GET คู่มือ...
Last update dataset : August 25, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: BBMINISTRY ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อหน่วยงานระดับกระทรวงเจ้าของโครงการที่ได้รับงบประมาณ 2.ข้อมูลการใช้งาน...
Last update dataset : August 14, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: DLAINCOME ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลรายได้ท้องถิ่น 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type: REST/JSON Method: GET คู่มือ...
Last update dataset : July 16, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: DLATYPE ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type: REST/JSON , Method:...
Last update dataset : July 16, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: BBGFMISPROVINCE ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อจังหวัด สำหรับค้นหาโครงการที่ได้รับงบประมาณ จากจังหวัดที่ได้รับงบประมาณ...
Last update dataset : July 16, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: SUMMARYCGDCONTRACT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2.ข้อมูลการใช้งาน...
Last update dataset : July 16, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: EGPDEPARTMENT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อหน่วยงานสำหรับข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type:...
Last update dataset : July 16, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: CGDCONTRACT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2.ข้อมูลการใช้งาน...
Last update dataset : July 16, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: EGPSUBDEPARTMENT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อหน่วยงานย่อยสำหรับข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ข้อมูลการใช้งาน...
Last update dataset : July 16, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: BBAGC ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด:รายชื่อหน่วยงานระดับกรม เจ้าของโครงการที่ได้รับงบประมาณ 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type:...
Last update dataset : July 16, 2020  
api
ข้อมูลสถานพยาบาลของรัฐ จากโครงการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นโครงการในการการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล...
Last update dataset : April 1, 2020  
csv xlsx
จากโครงการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นโครงการในการการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ทางรัฐบาลให้ส่วนราชการเร่งรัดยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน อาทิ...
Last update dataset : March 16, 2020  
csv xlsx
จากโครงการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นโครงการในการการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ทางรัฐบาลให้ส่วนราชการเร่งรัดยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน อาทิ...
Last update dataset : March 14, 2020  
csv xlsx
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ทั้งปี
Last update dataset : February 21, 2020  
csv