Text Size | A   A   A
กรมการจัดหางาน
หน่วยงานระดับกรม
32 datasets found
Order by :
ข้อมูลการจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร  ปี 2559 เป็นข้อมูลจากการให้บริการจัดหางานในประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั่วประเทศ...
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง จำแนกตามอุตสาหกรรม และวุฒิการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร  ปี 2559 เป็นข้อมูลจากการให้บริการจัดหางานในประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั่วประเทศ...
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง  จำแนกตามอุตสาหกรรม และอายุ  ทั่วราชอาณาจักร  ปี...
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลการบรรจุงาน  จำแนกตามอุตสาหกรรม  และอายุ   ทั่วราชอาณาจักร  ปี...
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลจำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย  จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร  ณ ธันวาคม  2558...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลจำนวนคนงานไทยที่ได้รับอนุมัติไปทำงานต่างประเทศ  จำแนกตามประเภทอาชีพที่ไปทำงาน  ทั่วราชอาณาจักร ปี 2558...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลการจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร  ปี 2558 เป็นข้อมูลจากการให้บริการจัดหางานในประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั่วประเทศ...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลจำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายที่ยื่นคำขอและได้รับอนุญาตให้ทำงาน จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร  ปี  2558...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำแนกตามอาชีพ และวุฒิการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร  ปี 2559 เป็นข้อมูลจากการให้บริการจัดหางานในประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั่วประเทศ...
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำแนกตามอาชีพ และวุฒิการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร  ปี 2558 เป็นข้อมูลจากการให้บริการจัดหางานในประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั่วประเทศ...
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสมัครงาน  ตำแหน่งงานว่าง  และการบรรจุงาน  จำแนกตามอายุ ทั่วราชอาณาจักร ปี 2558...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสมัครงาน  ตำแหน่งงานว่าง  และการบรรจุงาน  จำแนกตามอาชีพ และรายอาชีพที่มีความต้องการมาก  ทั่วราชอาณาจักร ปี 2558...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสมัครงาน  ตำแหน่งงานว่าง  และการบรรจุงาน  จำแนกตามระดับการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร  ปี 2558...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสมัครงาน  จำแนกตามอาชีพ  และอายุ   ทั่วราชอาณาจักร  ปี 2559...
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสมัครงาน  จำแนกตามอาชีพ  และอายุ   ทั่วราชอาณาจักร  ปี 2558...
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลบรรจุงาน จำแนกตามอุตสาหกรรม และวุฒิการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ปี 2558  เป็นข้อมูลจากการให้บริการจัดหางานในประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั่วประเทศ...
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง จำแนกตามอุตสาหกรรม และวุฒิการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร  ปี 2558 เป็นข้อมูลจากการให้บริการจัดหางานในประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั่วประเทศ...
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง จำแนกตามอาชีพ และวุฒิการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร  ปี 2559 เป็นข้อมูลจากการให้บริการจัดหางานในประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั่วประเทศ...
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง จำแนกตามอาชีพ และวุฒิการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร  ปี 2558 เป็นข้อมูลจากการให้บริการจัดหางานในประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั่วประเทศ...
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง  จำแนกตามอุตสาหกรรม และอายุ  ทั่วราชอาณาจักร  ปี 2559 เป็นข้อมูลจากการให้บริการจัดหางานในประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั่วประเทศ...
Last update dataset : October 31, 2021