Text Size | A   A   A
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
17 datasets found
Order by :
ปัจจัยของการเกิดการอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย ลักษณะของถนน ทัศนวิสัยในการขับขี่ยวดยาน สภาพอากาศ โดยแยกตามรายเดือน ตั้งแต่ปี 2005 - ปัจจุบัน
March 31, 2020  
csv xlsx
ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้ง ปภ.จ
August 10, 2017  
csv xls xlsx
ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์
August 10, 2017  
xlsx csv xls
ข้อมูลเขื่อนย้อนหลัง 7 วัน
February 11, 2020  
pdf
รายชื่อพื้นที่ จำนวนชุมชน เกิดสถานการณ์ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง จากระบบรายงานสาธารณภัย
February 11, 2020  
pdf
ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับการปกป้อง รายจังหวัด จากระบบข้อมูลสาธารณภัยระดับจังหวัด
February 11, 2020  
pdf
รายชื่อพื้นที่ จำนวนหมู่บ้าน เกิดสถานการณ์ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง จากระบบรายงานสาธารณภัย
February 11, 2020  
pdf
ข้อมูลรายงานสาธารณภัย ย้อนหลัง 7 วัน จากระบบรายงานสาธารณภัย
February 11, 2020  
pdf
ข้อมูลลุ่มน้ำหลัก และลุ่มน้ำย่อย จากกรมชลประทาน
February 11, 2020  
pdf
ข้อมูลสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ย้อนหลัง 7 วัน
February 11, 2020  
pdf
ข้อมูลตรวจวัดจากระบบโทรมาตรของ สนทช. ประกอบไปด้วย อุณหภูมิ, ปริมาณน้ำฝน, ระดับน้ำ และกระแสลม ล่าสุด
February 11, 2020  
pdf
ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด ข้อมูลรายละเอียดศูนย์พักพิงรายจังหวัด จากระบบข้อมูลสาธารณภัยรายจังหวัด
February 11, 2020  
pdf
ข้อมูลพิกัด ที่ตั้ง สถานีโทรมาตร สนทช.
February 11, 2020  
pdf
ข้อมูลรายงานข่าวด้านสาธารณภัย พิกัดจุดเกิดเหตุ ย้อนหลัง 24 ชม.
February 11, 2020  
pdf
ข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่ อปพร. ในพื้นที่แต่ละจังหวัด
August 10, 2017  
csv xls xlsx