กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยงานระดับกรม
7 datasets found
Order by :
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลภาครัฐ ทั้งประเทศ สถานะบ่อ : ใฃ้การได้ สภาพน้ำ : น้ำจืด ประเภทบ่อ : บ่ออุปโภค-บริโภค,บ่อเกษตร
Last update dataset : October 31, 2021  
api
เอกสารประกอบการจัดทำ Open Data กรมทรัพยากรน้ำบาดาล data dictionary บ่อน้ำบาดาลภาครัฐที่เปิดเผยได้ และ meta data
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลแผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลรายจังหวัด จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
จำนวนบ่อน้ำบาดาลโครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
จำนวนบ่อน้ำบาดาล2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
Last update dataset : October 31, 2021  
xls