กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน่วยงานระดับกรม
2 datasets found
Order by :
ทำเนียบสหกรณ์ ประกอบไปด้วย รายชื่อสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ ที่อยู่ จำนวนสมาชิกชาย สมาชิกหญิง สมาชิกรวม และการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ในประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ รายจังหวัด แยกตามประเภทสหกรณ์ แยกรายภาค 
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx