สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม
68 datasets found
Order by :
ข้อมูลศพไร้ญาติ จากระบบฐานข้อมูล Thaimissing
Last update dataset : March 31, 2023  
api
สถิติจำนวนสถิติรายงานผลการตรวจพิสูจน์สำหรับผู้ขอรับบริการภายนอกที่ขอสำเนาในระบบจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม...
Last update dataset : March 30, 2023  
csv
สถิติจำนวนรายงานผลการตรวจพิสูจน์สำหรับผู้ขอรับบริการภายนอกทั้งหมดที่เผยแพร่ในระบบจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม...
Last update dataset : March 30, 2023  
csv
สถิติจำนวนรายงานผลการตรวจพิสูจน์ในระบบจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม Forensic Information Service
Last update dataset : March 30, 2023  
csv
ข้อมูลความร่วมมือและการลงนามในบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กับ หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
Last update dataset : March 30, 2023  
csv url
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับตรวจสถานที่เกิดเหตุ (ส่วนภูมิภาค) แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
Last update dataset : September 28, 2022  
url
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ประชาชน เรื่องกระดูกผูกเรื่องราว
Last update dataset : September 28, 2022  
pdf
การดําเนินการตามตัวชี้วัดนโยบายกระทรวงยุติธรรม
Last update dataset : September 28, 2022  
pdf
การดําเนินการตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
Last update dataset : September 28, 2022  
pdf
กรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Last update dataset : September 28, 2022  
pdf
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Last update dataset : September 28, 2022  
pdf
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ประกอบด้วยข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน , แผนการตรวจสอบ , นโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
Last update dataset : September 28, 2022  
pdf
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
Last update dataset : September 28, 2022  
url
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็ทรอนิกส์ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
Last update dataset : September 28, 2022  
url
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
Last update dataset : September 28, 2022  
url
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
Last update dataset : September 28, 2022  
url
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการตรวจพิสูจน์เคมี แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
Last update dataset : September 28, 2022  
url
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการตรวจพิสูจน์เคมี แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
Last update dataset : September 28, 2022  
url
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
Last update dataset : September 28, 2022  
url
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
Last update dataset : September 28, 2022  
url