Text Size | A   A   A
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วยงานระดับกรม
53 datasets found
Order by :
เป็นการรวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในแต่ละปีงบประมาณ
Last update dataset : June 21, 2022  
xls
เป็นการรวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในแต่ละปีงบประมาณ
Last update dataset : June 21, 2022  
xls
เลขที่หนังสือและอักษรย่อของหน่วยงาน
Last update dataset : June 21, 2022  
xls
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤศจิกายน) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤศจิกายน)
Last update dataset : June 21, 2022  
xlsx csv xls
ข้อมูลชนิด และปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีพร้อมจำหน่ายของศูนย์ฯ รายสัปดาห์
Last update dataset : June 21, 2022  
pdf xls csv
หมู่บ้านที่มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและ/หรือระดับน้ำที่ใช้ในการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม
Last update dataset : June 21, 2022  
url rar jpeg xls
ข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายในกิจกรรมพัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่าย ปีงบประมาณ 2563 เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้เลี้ยงสัตว์...
Last update dataset : June 21, 2022  
xls xlsx
ข้อมูลสถิติการอนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนหมุนเวียนฯ ให้เกษตรกรและผู้ยากจน จำแนกรายจังหวัด
Last update dataset : June 21, 2022  
xls xlsx
ข้อมูลจุดติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยจังหวัด
Last update dataset : June 21, 2022  
xls
ผลการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่มรายหมู่บ้าน/จังหวัด โดยแบ่งออก เป็น 3 ระดับ 1 เฝ้าระวัง (เขียว) 2 เตรียมพร้อม (เหลือง) 3 อพยพ (แดง)
Last update dataset : June 21, 2022  
url xls
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงที่จัดเก็บไว้เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร นักวิจัย และประชาชนที่สนใจ
Last update dataset : June 21, 2022  
url csv xls
ข้อมูลการรวบรวมมูลค่าพืชเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย ข้าว,ยางพารา,อ้อย,มันสำปะหลัง,ปาล์มน้ำมัน (แสดงข้อมูลรายประเภทสหกรณ์)
Last update dataset : June 21, 2022  
xls
แสดงจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปีก่อน แบ่งตามประเภทสหกรณ์ โดยแสดงข้อมูลเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562
Last update dataset : June 21, 2022  
xls xlsx
สถานที่ตั้ง ช่องทางการติดต่อ ของศูนย์ฯ
Last update dataset : June 21, 2022  
xls csv
รายชื่อและสถานที่ตั้ง ของผู้ได้รับการรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP-Seed)
Last update dataset : June 21, 2022  
xls
หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม
Last update dataset : June 21, 2022  
rar jpeg xls
จำนวนบ่อน้ำบาดาลโครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
Last update dataset : June 21, 2022  
xls
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำบนพื้นที่สูง
Last update dataset : June 21, 2022  
xls csv
ข้อมูลการให้คำปรึกษา ประกอบด้วย 1.หมวดหมู่การขอคำปรึกษา 2.เรื่องที่ขอคำปรึกษา โดยให้ผู้ต้องการหารือกรอกรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น...
Last update dataset : June 21, 2022  
xls
ข้อมูลแหล่งฟื้นฟูอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนและพืชท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลแหล่งผลิตอาหารและพืชเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชน
Last update dataset : June 21, 2022  
csv xls