Text Size | A   A   A
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วยงานระดับกรม
60 datasets found
Order by :
พื้นที่ที่มีการขอรับบริการฝนหลวงทั่วประเทศ ซึ่งเกิดจากการขอรับบริการฝนหลวงผ่านทางช่องทางต่างๆ
Last update dataset : June 21, 2022  
json pdf
ข้อมูลครูบัญชีที่เป็นสมาชิกและปฏิบัติงานในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Last update dataset : June 21, 2022  
json
ข้อมูลราคาข้าวเปลือกนาปีรวมรายเดือน
Last update dataset : June 21, 2022  
json xlsx
ข้อมูลผลตรวจอากาศชั้นบนและค่าดัชนีอากาศที่ได้จากการตรวจสภาพอากาศประจำวัน จำนวน 10 สถานี ณ เวลา 07.00 น.
Last update dataset : June 21, 2022  
json pdf
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปี ตั้งแต่ปี 2557
Last update dataset : June 21, 2022  
json xlsx url
ผลการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า(ราย 7 วัน) จำแนกรายภาค ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก
Last update dataset : June 21, 2022  
json pdf
แปลงเกษตรกรพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนา การปรับตัวของระบบการผลิตข้าว ภายใต้พื้นที่ภัยแล้ง
Last update dataset : June 21, 2022  
json
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ปี 2557
Last update dataset : June 21, 2022  
json xlsx
การใช้ปุ๋ยพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนา การปรับตัวของระบบการผลิตข้าว ภายใต้พื้นที่ภัยแล้ง
Last update dataset : June 21, 2022  
json
ข้อมูลพื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน
Last update dataset : June 21, 2022  
json pdf
ผลการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยล่วงหน้า(ราย 7 วัน) แยกรายจังหวัด
Last update dataset : June 21, 2022  
pdf json
ข้อมูลผลการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือตรวจสภาพอากาศฝนหลวงทั้งหมด ได้แก่ เรดาร์ตรวจอากาศ เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน และเครื่องมือตรวจอากาศแบบคลื่นสั้น
Last update dataset : June 21, 2022  
json
ข่าวเตือนภัยสภาพอากาศ ข่าวสารภูมิอากาศ ข่าวการติดตามสภาพอากาศร้าย
Last update dataset : June 21, 2022  
json xml pdf
รายงานการใช้ไนโตรเจนในกระบวนการผลิตข้าวพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนา การปรับตัวของระบบการผลิตข้าว ภายใต้พื้นที่ภัยแล้ง
Last update dataset : June 21, 2022  
json
ข้อมูลเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำบัญชี สามารถจัดทำบัญชีได้
Last update dataset : June 21, 2022  
json
ผลการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยประจำวันๆละ 4 เวลา 06.00 น, 12.00 น, 17.00 น, 23.00 น ข้อมูลปรับปรุงทุกช่วงเวลาตามที่กำหนด
Last update dataset : June 21, 2022  
json pdf
ข้อมูลผลการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเฮลิคอปเตอร์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
Last update dataset : June 21, 2022  
json
สภาพอากาศประจำวันพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนา การปรับตัวของระบบการผลิตข้าว ภายใต้พื้นที่ภัยแล้ง
Last update dataset : June 21, 2022  
json
ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน จากการกำหนดพื้นที่การปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน
Last update dataset : June 21, 2022  
json pdf
ข้อมูลผลตรวจอากาศผิวพื้นที่ได้จากการตรวจสภาพอากาศประจำวัน จำนวน 10 สถานี ณ เวลา 07.00 น.
Last update dataset : June 21, 2022  
json