Text Size | A   A   A
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ส่วนท้องถิ่น:เทศบาลเมือง
1 dataset found
Order by :
ข้อมูลเขตพื้นที่ชุมชนและจำนวนประชากรในแต่ละชุมชน
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf