สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
2 datasets found
Order by :
รวบรวมสถิติข้อมูลจำนวนฎีกา ประจำปีงบประมาณ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
รวบรวมสถิติข้อมูลจำนวนฎีกา ประจำปีงบประมาณ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx