กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
15 datasets found
Order by :
สถิติการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารของกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูต เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
Last update dataset : October 7, 2023  
csv
ข้อมูลการนำเยาวชนของกรุงเทพมหานครไปแลกเปลี่ยนยังเมืองพี่เมืองน้องในต่างประเทศ
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
รายงานความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์การระหว่างประเทศของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลการต้อนรับเยาวชนจากเมืองพี่เมืองน้องที่เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองพี่เมืองน้อง
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลการจัดประชุมระหว่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพโดยสำนักงานการต่างประเทศดำเนินการ
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่เมืองพี่เมืองน้อง
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของผู้แทนกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
จำนวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมการค้าในระดับนานาชาติ
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครดำเนินการร่วมกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครที่ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนเยาวชน
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลการนำเสนอนวัตกรรมจากบริษัทต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศและเครือข่ายต่างประเทศต่างๆ แก่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
จำนวนผลิตภัณฑ์ที่นำไปประชาสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
โครงการหรือกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครดำเนินการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตโดยผ่านสำนักงานการต่างประเทศ
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของเมืองพี่เมืองน้องหรือเครือข่ายระหว่างประเทศที่สำนักงานการต่างประเทศได้ประสานเชื่อมเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานในสังกัดกรุุงเทพมหานคร
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานการต่างประเทศและผลการดำเนินการตามแผนฯ
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและเครือข่ายระหว่างประเทศของกรุงเทพมหานคร โดยผ่านสำนักงานการต่างประเทศ
Last update dataset : September 7, 2023  
csv