กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
160 datasets found
Order by :
ข้อมูลแขวงการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : March 7, 2024  
csv rdf rar
เส้นทางรถไฟฟ้าลอยฟ้า (Bangkok mass Transit System: BTS) ในพื้นที่เขต กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
สถานที่ตั้งลานกีฬาในกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip application/gml+xml rdf
ที่ตั้งตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริตั้งขึ้นเพื่อสนองตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมฉลองการรองราชย์ครบ 60 พรรษา...
Last update dataset : October 7, 2023  
application/gml+xml zip csv rdf
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
xls rdf csv
สถานีสูบน้ำ
Last update dataset : October 7, 2023  
csv rdf
รายการภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฎิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 (ที่ระบุถ่ายโอนให้ กทม.) (กยค.)
Last update dataset : October 7, 2023  
csv rdf
ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ
Last update dataset : October 7, 2023  
rdf
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ข้อมูลจำนวนประชากรย้ายเข้า – ย้ายออกในกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
csv rdf
ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กในสังกัดกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
เส้นทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ(เรือหางยาว)
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ที่ตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพสังกัดกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ กทม. (ปี 2561 -2563) (กยค.)
Last update dataset : October 7, 2023  
csv rdf
ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ป้าย
Last update dataset : October 7, 2023  
rdf
ศูนย์บริการสาธารณสุข
Last update dataset : October 7, 2023  
rdf