กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
1,198 datasets found
Order by :
ชั้นข้อมูลที่ตั้งชุมชนบ้านมั่นคงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร บ้านมั่นคง หมายถึง ชุมชนนำร่องตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2548 ด้านคุณภาพชีวิต...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร 1. อาคารสงเคราะห์ที่กรุงเทพมหานครจัดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร เพื่อวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์เรื่องที่อยู่อาศัย...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูล 50 เขตของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
รายงานด้านความปลอดภัย ปี 2550- 2553
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านสังคม ปี 2555-2558
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านสังคม  ปี 2554 - 2557
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านการบริหารจัดการ ปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2553 
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านการประมาณการ  ปี 2550 - 2552
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านเศรษฐกิจ ปี 2555 - 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านทรัพยากร  ปี 2554 - 2557
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านเศรษฐกิจ  ปี 2554 - 2557
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม  ปี 2550 - 2553  
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ)  ปี 2550 - 2553
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านการจราจร ปี 2550-2553
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านเศรษฐกิจ  ปี 2550 - 2553
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
สิถิติจราจรปี 2556 ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณจราจร อัตราความเร็วในการเดินทาง ข้อมูลสะพาน ข้อมูลสัญญาณไฟจราจร ข้อมูลอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย จำนวนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายงานด้านการศึกษา  ปี 2550 - 2553
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx