กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
1,198 datasets found
Order by :
รายงานจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : March 7, 2024  
csv csv.
ข้อมูลรายงานสาธารณภัยที่เกิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แยกสำนักงานเขต
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
สถิติการเกิดสาธารณภัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรายเดือน
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
ข้อมูลตำแหน่งประปาหัวแดง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
ข้อมูลสาเหตุที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ประจำปี
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
ข้อมูลประชากรที่ความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
รายงานการประเมินความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่น
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
ข้อมูลบุคลากร และเจ้าหน้าที่ของสำนักอนามัย ประกอบด้วย อัตรากำลัง ครอง ว่าง จัดเก็บโดย ทุกส่วนราชการของสำนักอนามัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ข้อมูลเป็นประชาชน/บุคลากร...
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
ข้อมูลจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในส่วนรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
สถิติเพลิงไหม้หญ้าขยะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประจำปี
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
ข้อมูลรายชื่อ พื้นที่เขต หมู่บ้านที่เกิดอัคคีภัย รายปี
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
จำนวนยานพาหนะและอุปกรณ์ดับเพลิงแยกตามสถานีดับเพลิง
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
ข้อมูลแผนและงบประมาณด้านบรรเทาสาธารณภัย
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ กทม. (วันที่ บริเวณ ความยาว ความสูง สภาพท่วม ปริมาณฝน)
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
จำนวนสถานีที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
ข้อมูลเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการบริหารสาธารณภัย
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
จำนวนสถานีดับเพลิงและที่ตั้งสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
ตารางแสดงข้อมูลสถิติปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่นำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
ข้อมูลรายชื่อ พื้นที่เขต ชุมชนแออัด ที่เกิดอัคคีภัย
Last update dataset : March 7, 2024  
csv