กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
1,198 datasets found
Order by :
กรอบอัตรากำลัง
Last update dataset : June 7, 2024  
csv
ข้อมูลอาคารในพื้นที่เขต
Last update dataset : June 7, 2024  
csv
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กในแต่ละเดือน
Last update dataset : June 7, 2024  
csv
ข้อมูลการซักลากขยะ สำนักงานเขตประเวศ
Last update dataset : June 7, 2024  
xlsx csv
ข้อมูลแขวงการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : June 7, 2024  
csv rar
ข้อมูลถนนในพื้นที่เขต
Last update dataset : June 7, 2024  
csv
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับบริการทันตกรรมรักษางานเฉพาะทาง (ทันตศัลยกรรมปริทันต์ รักษาคลองรากฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็ก และทันตกรรมประดิษฐ์) รวบรวมข้อมูลจากทุกคลินิกทันตกรรมรายเดือน
Last update dataset : May 7, 2024  
csv
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับบริการทันตกรรมรักษา (อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน) ในและนอกเวลาราชการ รวบรวมข้อมูลจากทุกคลินิกทันตกรรมรายเดือน
Last update dataset : May 7, 2024  
csv
จำนวนประชาชนและสถานที่ ที่จะกระโดดจากที่สูง เกิดสถานการณ์ย้อนหลังรายปี
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
ข้อมูลรายชื่อ พื้นที่เขต โรงงาน ที่เกิดอัคคีภัย ประจำปี
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
ข้อมูลแสดงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
ข้อมูลจำนวนประชากรผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรทองของศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นข้อมูลแสดงจำนวนประชากรที่ลงทะเบียนสิทธิบัตรทองในเครือข่ายของศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละแห่ง...
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
สถิติการเข้าถึงเหตุอัคคีภัยจากจำนวนการเกิดอัคคีภัย ประจำปี
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
ข้อมูลผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) โดยดำเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์ ทุก 2 ปี ประกอบด้วย รายชื่อผลิตภัณฑ์ รายชื่อผู้ประกอบการ สำนักงานเขต จำแนกตามประเภท...
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
ร้อยละความสำเร็จของการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับบริการทันตกรรมเชิงรุก (ตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน) ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน รวบรวมข้อมูลจากทุกคลินิก ทันตกรรมรายเดือน
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
รายงานผลแผนเปิดทางน้ำไหล และการขุดลอก-คูคลอง (แผน ระยะทาง(เมตร),ผล ระยะทาง(เมตร))
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
รายงานผลแผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ (แผน ระยะทาง(เมตร),ผล ระยะทาง(เมตร))
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
ข้อมูลสถานที่สำคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากการเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี
Last update dataset : March 7, 2024  
csv