Text Size | A   A   A
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
หน่วยงานระดับกรม
4 datasets found
Order by :
เอกสารชุดองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบ 14 แห่งในพื้นที่พิเศษของ อพท.
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน...
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
เอกสารชุดองค์ความรู้นำเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับภาคีเครือข่าย
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf