สังคมและสวัสดิการ - Groups - Open Government Data of Thailand
20 datasets
Order by
imgCategory

สังคมและสวัสดิการ

สถานที่ตั้งลานกีฬาในกรุงเทพมหานคร (1,565 )

สถานที่ตั้งลานกีฬาในกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้จัดให้มีลานกีฬาขึ้นเพื่อให้คนกรุงเทพได้มีสถานที่ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีตามนโยบายของ ผู้ว่า กทม....

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf
ที่ตั้งสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (810 )

ที่ตั้งสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf
ที่ตั้งศูนย์เยาวชนสังกัดกรุงเทพมหานคร (849 )

ที่ตั้งศูนย์เยาวชนสังกัดกรุงเทพมหานคร มุ่งให้เยาวชนไทยมีโอกาสแสดงกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและกีฬาอย่างเสรี ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf
ที่ตั้งศูนย์และโรงเรียนฝึกกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร (726 )

ที่ตั้งศูนย์และโรงเรียนฝึกกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร...

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf
ที่ตั้งห้องสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานคร (1,300 )

ที่ตั้งห้องสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดประชาชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันมีห้องสมุดทั้งสิ้น 35 แห่ง อยู่ในความดูแลของสำนักงานวัฒนธรรมและการกีฬาท่องเที่ยว...

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf
ที่ตั้งคลินิกยาเสพติดสังกัดกรุงเทพมหานคร (1,279 )

ที่ตั้งคลินิกยาเสพติดสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันบำบัดผู้ติดยาเสพติด ซึ่งอยู่ในศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf
ที่ตั้งบ้านหนังสือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (1,206 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งบ้านหนังสือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บ้านหนังสือ ก็คือ ห้องสมุดประเภทหนึ่งที่สังกัดกับกรุงเทพมหานคร...

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf
ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (1,944 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา...

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf
ที่ตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพสังกัดกรุงเทพมหานคร (587 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้ว่างงาน ตกงาน ผู้ที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อ

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2,070 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ทำการไปรษณีย์ให้บริการการสื่อสาร, การขนส่ง, ค้าปลีก และการเงิน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ...

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf
ที่ตั้งสถานีตำรวจนครบาล (1,291 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานีตำรวจนครบาล

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf
ที่ตั้งการประปานครหลวงและที่ตั้งสำนักงานประปาสาขาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (2,472 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งการประปานครหลวงและที่ตั้งสำนักงานประปาสาขาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf
ที่ตั้งหน่วยงานราชการและกระทรวงต่าง ๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (4,051 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งหน่วยงานราชการและกระทรวงต่าง ๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf
ที่ตั้งสถานบริการไฟฟ้านครหลวงเขต (643 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานบริการไฟฟ้านครหลวงเขต

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf
ที่ตั้งสถานีดับเพลิงและสถานีดับเพลิงย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร (1,747 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานีดับเพลิงและสถานีดับเพลิงย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf
ที่ตั้งสถานทูตในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (603 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานทูตในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf
ที่ตั้งสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร (4,515 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf
ที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (9,672 )

ที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ชุมชนหมายถึง ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนเมืองที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น...

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf
ที่ตั้งชุมชนบ้านมั่นคงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (925 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งชุมชนบ้านมั่นคงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร บ้านมั่นคง หมายถึง ชุมชนนำร่องตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2548 ด้านคุณภาพชีวิต...

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf
ที่ตั้งอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร (1,849 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร 1. อาคารสงเคราะห์ที่กรุงเทพมหานครจัดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร เพื่อวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์เรื่องที่อยู่อาศัย...

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf