สังคมและสวัสดิการ - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

สังคมและสวัสดิการ

สถิติการให้บริการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) (1,208 )

จำนวนผู้มาติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคม จำแนกตามประเภทงานด้านต่างๆ รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564)

Last update dataset : October 31, 2021
สถิติทางการ สังคมและสวัสดิการ เมืองและภูมิภาค
xlsx