สังคมและสวัสดิการ - Groups - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
imgCategory

สังคมและสวัสดิการ

จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามจำนวนสมาชิก (2,519 )

ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28

Last update dataset : March 23, 2023
สังคมและสวัสดิการ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
pdf csv rdf
จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำนวนสมาชิกและ จำนวนนายจ้าง (2,221 )

ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28

Last update dataset : March 23, 2023
สังคมและสวัสดิการ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
pdf csv rdf